Foto's van activiteiten van de KBO Zomerzon staan op Mijn Album: Klik Hier.

Foto's van de KBO busreis naar Biesbosch staan ook nog op Mijn Album: Klik hier.

Foto's van KBO Busreis naar Maastricht en de vier sluizentocht staan op MIJN Album. Klik Hier!

Foto's van Koersbal in Corona tijd 2020 staan op Mijn Album : Klik Hier !

KBO Zomerzon
Home Nieuws Activiteiten Links Foto's Zorg
 

 KBO ďZomerzonĒ Milsbeek    

 

 Secretariaat:

 Mevr. H.A.J.M. van den Hoogen - Bindels

 Sprokkelveld 42

 6596 DL  Milsbeek

 mail adres: kbo.zomerzon.secretariaat@outlook.com

 

 

Nieuws

Over de Corona Maatregelen en Stappenplan:

KBO Limburg meld: Ouderen vanaf 65 jaar zonder Omnibuzz pas kunnen gratis zeizen met Omnibuzz naar vaccinatielocatie voor boosterprik. Tel nr ritreservering Omnibuzz; 0900-0699.ON

Hoewel  we eind december al wel een lager aantal besmettingen  hadden, blijft de lockdown voorlopig nog tot 25 januari 2022 gehandhaafd.

 De Boosterprik, die voor de 60 + ers zo belangrijk is, nu de eerste twee vaccinaties minder beschermend werken zal pas in december en januari 2022 worden gezet.  Daarom kunnen ook bij de KBO Milsbeek een aantal groepsactiviteiten  tot 25 januari niet doorgaan !!!!!!!

Als de overheid besluit om deze corona variant na 25 januari vrij spel te geven door meer vrijheden te geven, kunnen wij ook weer gaan koersballen op woensdag 2 februari 2022. We moeten ons dan wel houden aan de coriona regels, die voorheen ook al golden.

Na 25 september was het Coronatoegangsbewijs niet nodig in het Trefpunt (=het Dorpshuis) voor de activiteiten van de KBO Milsbeek. Wij raden u toch aan om uw QR Code van het  toegangsbewijs en uw identiteitskaart mee te nemen , indien er toch controle komt. 

Blijf wel thuis bij klachten!!!!!!!

Koersballen op woensdag kan dan doorgaan. Na 25 jan. 2022  blijven vooral  de basis regels van kracht: Handen wassen, 1,5 meter afstand als u niet speelt en de ruimte goed ventileren.

De basis regels  zijn: Was je handen, houd 1,5 meter afstand en bij klachten blijf thuis. Mondkapje op bij het binnenkomen en het verlaten van het Trefpunt is wel nodig. Als Extra Koersbalregels gelden nu de handen wassen na het gooien van de koersballen.

Kroonverjaardagen, Jubilarissen en Ziekenbezoek mag onder bepaalde voorwaarden worden gedaan. Er zal vooraf  door onze Route bezorgers telefonisch contact met u worden opgenomen. Houdt afstand.

Wij wensen u  allen  een goede gezondheid toe.

 Corona Regels, die voor elke bijeenkomst gelden:

Bij verkoudheidsklachten en /of verhoging blijf dan thuis!!! Ook al had u zich voor een activiteit aangemeld. 

De zaal is bij activiteiten open bij de hoofdingang van het Trefpunt. 

Houdt 1,5 meter afstand al vanaf het binnenkomen, (uitzondering geldt voor de mensen uit hetzelfde huishouden). Desinfecteer uw handen bij het apparaat zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van het Trefpunt.  

Bij  het gebruik maken van de Toiletten houdt u aan de regels (o.a. de 1,5 meter afstand) en kijk vooraf of de toilet vrij is (zie kaartje bij de ingang op de tafel).

Kijk voor meer recente informatie op het info blaadje van december en januari 2022.

 

iMcht 

                                          Gaarne tot ziens en blijf gezond.

De EeettDe 

De De 

 

Elke woensdag morgen is er (alshet kan)van 10.00 uur tot 12.00 uur en na de middag van 15.00 uur tot 17.00 uur Koersballen in het Trefpunt.   

De Kerk in Milsbeek is volgens ontvangen bericht volgens schema  open voor Missen . Bekijk bij  op de Milsbek"  over de door de Kerk gestelde regels.

CCoCo

Meld even als u nog geen Corona vacinatie of bewijs daarvan hebt ontvangen. Mogelijk kunnen wij u daarmee helpen,

Huiskamer 'T Snepke:

In de Huiskamer op Plateel worden diverse activitieten georganiseerd, die voor KBO leden interessant zijn. Kijk voor meer informatie op de website van de huiskamer : www.huiskamermilsbeek.com  van Stichting BLOM. 

De Dorpsondersteuner van Milsbeek Dolinda Wijnhoven is bereikbaar via mobiel nummer : 06 822 987 90     Zij houdt ook spreekuur in 't Snepke.D  De Zij houdt ook De Dorpsspreekuur e houde.n nummere DorprOHHuiHuiuipOppppppOp

 Algemene gegevens / geschiedenis

De Milsbeekse afdeling van de Bond voor Ouderen is opgericht vanuit Milsbeek Vooruit op 27 april 1968.  De KBO ďZomerzonĒ Milsbeek begon met 30 leden, groeide snel uit tot 66 leden op 1 januari 1969 en had eind 2021 bijna 300 Leden.

KBO "Zomerzon" is aangesloten bij de  landelijke Unie KBO en die werkt nu samen met de PCOB..

 

 Doelstelling KBO:

De belangen van alle ouderen op het gebied van het welzijn te behartigen en de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van de leden als individu en als groep te bevorderen.

 

Informatie aan leden:

KBO-leden ontvangen 10 keer per jaar  het KBO/PCOB magazine (voorheen de Nestor), 4 keer per jaar het blad Senioren Limburg en elke maand het Infoblaadje met de activiteiten binnen de KBO Zomerzon Milsbeek.  Daarnaast kunnen de leden deelnemen aan landelijke, provinciale en alle plaatselijke KBO-activiteiten o.a. voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen tegen gereduceerde prijzen.

 

Activiteiten: Sommigen activiteiten Zijn tijdelijk afgelast, maar worden zodra dat mogelijk is, weer opgestart.

In Milsbeek  worden onder andere de volgende activiteiten mede door de KBO georganiseerd:

Stijldansen ( laatste donderdag van de maand in het Trefpunt van 13.30 tot 17.00 uur) is wegens Corona Gestopt.

Gymnastiek (elke woensdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur in het Trefpunt)

Fietsen (mei t/m september, elke dinsdag, 14.00 bijeenkomen bij Trefpunt) is gestopt.

Koersbal (iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en 15.00 tot 17.00 uur in het Trefpunt) . Gestopt.

Bingo: op  woensdag avond in Trefpunt en georganiseerd door het Trefpunt.. 

Eettafel en (Soos) ( september t/m mei) 1 e dinsdag van de maand vanaf 12.30 uur tot 17.00 uur.

Wandelen in de zomer maanden is gestopt.

 

Jaarlijkse grote fietstocht  met BBQ als afsluiting.

                  Dagreis / busreis . Kon ook in 2021 niet doorgaan.

                  Culturele middag 

                  Kerstviering kon ook in 2021 niet doorgaan.

 

                                          

                                        Kom Bij Ons !!!!

 

            Privacy Beleid van KBO Zomerzon Milsbeek:

                                                                                     1.1. Uw privacy:

De VERENIGING " KBO ZOMERZON MILSBEEK"  hecht waarde aan uw privacy en de daarbij horende bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop de VERENIGING persoons gegevens verwerkt van leden, vrijwilligers en andere personen waarmee de VERENIGING  een relatie heeft.  In dit document worden deze personen aangeduid met relatie.

Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt de VERENIGING zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is de VERENIGING" KBO ZOMERZON MILSBEEK".

  1.2. Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de VERENIGING uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die de VERENIGING uitvoert  verzamelt en verwerkt de VERENIGING persoonsgegevens van de relatie:

                 Wanneer de relatie lid van de VERENIGING is/wordt:

         Voor het verwerken van de contributie.

         Voor het versturen van nieuwsbrieven en aankondigen van activiteiten.

             Wanneer de relatie contact opneemt met de VERENIGING  

                     via  mail of andere sociale media:

         Voor het onderhouden van het contact. 

De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door de vrijwilligers en werknemers die dat nodig hebben voor de uitvoering van hun of haar functie binnen de Vereniging. 

Bijvoorbeeld:  De penningmeester mag gebruikmaken van het rekeningnummer om de contributie en de eigen bijdrage voor activiteiten te innen. De Activiteiten Commissie  mag hier geen gebruik van maken, en heeft dan ook geen toegang tot dit gegeven.

Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De gegevens van de relatie blijven maximaal nog twee jaar bewaard na het beŽindigen van de relatie. Tenzij het om financiŽle gegevens gaat, dan is de KBO ZOMERZON MILSBEEK wettelijk verplicht deze zeven jaar te bewaren.

  1.3 Persoonsgegevens die wij vastleggen:

Lidnummer KBO Bond, Voornaam, Voorletters, Tussenvoegsel, Achternaam, Geslacht, Geb. datum, Straat en Huisnummer, Postcode en Woonplaats, Land, Banknummer en Incasso machtiging (ja/nee), Tel. Nummer en Email adres

  1.4 De Administratie:

DE VERENIGING voert een administratie om de VERENIGING draaiende te houden. Hierbij minimaliseren we de persoonsgegevens in het systeem, maar is zo toch voldoende om een goede administratie te kunnen voeren. Jaarlijks worden een verlies en winstrekening gemaakt voor het Bestuur en voor de Jaarvergadering van de Leden. Gegevens worden door de Kascontrole gecontroleerd. Deze gegevens gaan ook naar de Subsidie Verstrekker, wanneer deze daarom vraagt.

1.5 Foto's en Video's:

Gedurende Activiteiten kunnen foto's en/of video's worden gemaakt door de Bestuursleden en de Activiteiten Commisssie. Deze kunnen op de website van de KBO Zomerzon Milsbeek of sociale media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een mail naar kbo.zomerzon@outlook.com onder vermelding van de referentie naar de foto/video.

1.6 Gebruik van persoosgegevens door derden.

De VERENIGING laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciŽle, charitative of ideŽle doeleinden.

1.7 Website van de Vereniging:

Op de Website van de KBO Zomerzon Milsbeek treft U een aantal links aan naar andere websites. De VERENIGING draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring , indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 Tenslotte:          

1 Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: KBO Zomerzon Milsbeek, onderwerp Privacy, via email: kbo.zomerzon@outlook.com Voor zaken betreffende het secretariaat , zoals aanmelden of afmelden als lid is het  mailadres: kbo.zomerzon.secretariaat@Outlook.com

 

2 Wijzigingen in het privacybeleid kunt u bekijken in deze website en in onze nieuwsbrief.

3 Voor het toepassen en uitvoeren van dit Privacybeleid is het Bestuur van de KBO Zomerzon Milsbeek verantwoordelijk. U kunt op uw Bestuur vertrouwen!

 

 

Laatste wijziging: 18 januari 2022